അബീഹൂ

അബീഹൂ (Abihu)

പേരിനർത്ഥം – എന്റെ പിതാവ് അവൻ-യഹോവ-തന്നേ

അഹരോന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ: (പുറ, 6:23; സംഖ്യാ, 3:2; 1ദിന, 24:2). മോശെയോടും അഹരോനോടും സഹോദരനായ നാദാബിനോടും യിസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതു പേരോടും കൂടി സീനായി പർവ്വതത്തിൽ കയറിച്ചെന്നു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടു. (പുറ, 24:1,9,10). യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചതിനാൽ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു: (ലേവ്യ, 10:1-8; സംഖ്യാ, 3:14; 26:61; 1ദിന, 24:2). നാദാബിന്റെയും അബീഹൂവിന്റെയും പാപം വിശ്വാസിയുടെ ശാരീരിക മരണത്തിനുള്ള പാപത്തിന്റെ നിദർശനമാണ്: (1കൊരി, 5:5; 1യോഹ, 5:6). ദൈവേഷ്ടമറിയാതെ ദൈവികകാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നതു് സേച്ഛാരാധനയാണ്: (കൊലൊ, 2:23).

Leave a Reply

Your email address will not be published.