അബീശായി

അബീശായി (Abishai)

പേരിനർത്ഥം – ദാനങ്ങളുടെ പിതാവ്

ദാവീദിന്റെ സഹോദരിയായ സൈരൂയയുടെ മകൻ. സൈന്യാധിപനായ യോവാബും, അസാഹേലും അബീശായിയുടെ സഹോദരന്മാരാണ്: (1ദിന, 2:15,16). പരാക്രമിയായ അബീശായി ദാവീദിനോടു ഏറ്റവും കൂറുപുലർത്തിയ ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ദാവീദിനോടുകൂടി ഹഖീലാക്കുന്നിൽ ശൗൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു പോകുന്നതിനു സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടുവന്നു. ദാവീദും അബീശായിയും ശൗൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സ്ഥലത്തെത്തി. ശൗലിനെ അവന്റെ കുന്തംകൊണ്ട് നിലത്തോടു ചേർത്തു കുത്തിക്കൊല്ലുവാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. ദാവീദു വിലക്കിയതിനാൽ ശൗലിനെ കൊന്നില്ല: (1ശമൂ, 26:6,12). സഹോദരനായ യോവാബിനോടൊപ്പം അസാഹേലിനെ കൊന്ന് അബ്നേരിനെ പിന്തുടർന്നു: (2ശമൂ, 2:18-26). ഒടുവിൽ യോവാബും അബീശായിയും ചേർന്നു അബ്നേരിനെ ചതിവിൽ കൊന്നു: (2ശമൂ,  3:30). അമ്മോന്യരാജാവായ ഹാനൂനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമ്മോന്യരെ എതിർക്കുവാൻ ദാവീദു നിയോഗിച്ചതു അബീശായിയെയായിരുന്നു. അമ്മോന്യർ അബീശായിയുടെ മുന്നിൽനിന്നു് ഓടി പട്ടണത്തിൽ കടന്നു: (2ശമൂ, 10:10,14; 1ദിന, 19:11,15). ദാവീദിനെ ശപിച്ച ശിമെയിയെ വധിക്കുവാൻ ദാവീദിനോടു അനുവാദം ചോദിച്ചു: (2ശമൂ, 16:9,11; 19:21). അബ്ശാലോമിന്റെ മൽസരത്തിൽ ദാവീദിനോടു വിശ്വസ്തനായി നിന്ന അബീശായിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം: (2ശമൂ, 18:2,12). ബെന്യാമീന്യനായ ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ ദാവീദിനെതിരെ മത്സരിച്ചു. ശേബയെ പിന്തുടരുവാൻ ദാവീദ് അബീശായിയെ നിയോഗിച്ചു: (2ശമൂ, 20:6-10). പില്ക്കാലത്ത് ഫെലിസ്ത്യർക്ക് യിസ്രായേലിനോടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. രാഫാമക്കളിൽ ഒരുവനായ യിഷ്ബിബെനോബ് ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ അബീശായി ഫെലിസ്ത്യമല്ലനായ യിശ്ബിബെനോബിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ദാവീദിനെ രക്ഷിച്ചു: (2ശമൂ, 21:15-17). ബേത്ലേഹെം പട്ടണവാതില്ക്കലെ കിണറ്റിൽനിന്നു ദാവീദിനു വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഫെലിസ്ത്യരുടെ പാളയത്തിൽകൂടി കടന്നു പോകുവാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മൂവരിൽ ഒരുവൻ അബീശായിയായിരുന്നു. (2ശമൂ, 23:14-17). മുന്നൂറുപേരെ കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തിക്കൊന്നതാണ് അബീശായി ഒടുവിലായി ചെയ്ത വീരകൃത്യം. അതിന്റെ സമയവും സന്ദർഭവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപ്പുതാഴവരയിൽ വച്ചു അബീശായി 18,000 ഏദോമ്യരെ സംഹരിച്ചു: (1ദിന, 18:12,13). ഏദോമ്യരെ സംഹരിച്ചതു ദാവീദാണെന്നു 2ശമൂവേൽ 8:13-ൽ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ ജേതാവ് അബീശായി ആയിരിക്കണം. രാജാവെന്ന നിലയിൽ പ്രസ്തുത വിജയം ദാവീദിനോടു ബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതായി കരുതിയാൽ മതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.