അബാരീം പർവ്വതം

അബാരീം പർവ്വതം (mountain of Abarim)

പേരിനർത്ഥം – അതിർത്തി പ്രദേശം 

ചാവുകടലിന്റെ തെക്കുകിഴക്കു കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിര. പിസ്ഗാ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. (ആവ, 3:27; 32:49). മരുഭൂമി പ്രയാണത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി യിസ്രായേൽമക്കൾ അബാരീം പർവ്വതത്തിൽ പാളയമടിച്ചു. (സംഖ്യാ, 33:47,48). ഈ മലയിൽനിന്നാണ് മോശെ വാഗ്ദത്ത കനാൻ നോക്കിക്കണ്ടത്: “അനന്തരം യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു: ഈ അബാരീം മലയിൽ കയറി ഞാൻ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശം നോക്കുക. അതു കണ്ട ശേഷം നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെപ്പോലെ നീയും നിന്റെ ജനത്തോടു ചേരും.” (സംഖ്യാ, 27:12). തുടർന്നു അവർ ചാവുകടലിന്റെ വടക്കെ അറ്റത്തുള്ള ട്രാൻസ് യോർദ്ദാനിലെ മോവാബ് സമഭൂമിയിലെത്തി. യിരെമ്യാവ് 22:20-ൽ ലെബാനോൻ, ബാശാൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളോടൊപ്പം അബാരീം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പർവ്വതനിരയായിട്ടാണ് അബാരീം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ യിരെമ്യാവ് 22:20-ലെ അബാരീം സംജ്ഞാനാമമല്ലെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.