അന്തിപ്പാസ്

അന്തിപ്പാസ് (Antipas)

പേരിനർത്ഥം – പിതാവിനെപ്പോലെ

പെർഗ്ഗമൊസ് സഭയിലെ ഒരു വിശ്വസ്ത രക്തസാക്ഷി: (വെളി, 2:13). യേശുവിന്റെ ആദിമശിഷ്യന്മാരിലൊരാളും പെർഗ്ഗമൊസിലെ ബിഷപ്പും അയിരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എസ്കലാപീയൂസ് ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഒരു ബഹളത്തിൽ അന്തിപ്പാസിനെ വധിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published.