അഥല്യാ

അഥല്യാ (Athaliah)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ വലിയവൻ

യെഹൂദയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഏക സ്ത്രീ. യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെയും ഈസേബെലിന്റെയും മകൾ. അഥല്യായെ 2ദിനവൃത്താന്തം 22:2-ൽ ഒമ്രിയുടെ മകൾ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒമ്രി ആഹാബിന്റെ പിതാവാണ്. എന്നാൽ ചെറുമകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കണം പ്രസ്തുതി പ്രയോഗം. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനുവേണ്ടി യെഹൂദയിലെ അഞ്ചാമത്തെ രാജാവായ യെഹോരാം അഥല്യായെ വിവാഹം കഴിച്ചു. യെഹോരാം അവളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവദനായി “ആഹാബ്ഗൃഹം ചെയ്തതു പോലെ അവൻ യിസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടന്നു.” (2ദിന, 21:6). എട്ടുവർഷത്തെ ഭരണത്തിനുശേഷം യെഹോരാം മരിക്കയും അഹസ്യാവു രാജാവാകുകയും ചെയ്തു. അമ്മയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവനും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു. (2ദിന, 22:2,3). അഹസ്യാവ് ഒരു വർഷം മാത്രമാണു രാജ്യം ഭരിച്ചത്. യേഹു അവനെ കൊന്നു. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം കൊന്നിട്ട് അഥല്യാ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അഹസ്യാവിന്റെ പുത്രനായ യോവാശ് മാത്രം ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. (2രാജാ, 11:1). അഥല്യായുടെ രാജ്യഭാരം ആറു വർഷത്തേക്കായിരുന്നു. യെഹോയാദാ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയായ യെഹോശേബ യോവാശിനെ ദൈവാലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വളർത്തുകയായിരുന്നു. ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ യോവാശ് സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു. പ്രതിരോധത്തിനുവേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യെഹോയാദാ പുരോഹിതൻ യോവാശിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും രാജാവായി വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാൽക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അഥല്യാ ആളുകളുടെ ആരവം കേട്ടു. ഈ സംഭവമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വസ്ത്രം കീറി. ദ്രോഹം ദ്രോഹം എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. (2രാജാ, 11:14). അഥല്യാ വധിക്കപ്പെട്ടു. (2രാജാ, 11:22). ഈ വിപ്ലവതിൽ കൊലപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാലിൻ്റെ പുരോഹിതനായ മത്ഥാനെ മാത്രമാണ്. (2രാജാ, 11:18). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.