അഖായ

അഖായ (Achaia)

പേരിനർത്ഥം – അശാന്തി

പൗരാണിക ഗ്രീസിലെ മക്കെദോന്യയ്ക്ക് തെക്കുള്ള അധികഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട റോമൻ പ്രവിശ്യ. (പ്രവൃ, 18:12, 27; 19:21; റോമ, 15:26; 1കൊരി, 16:15; 2കൊരി, 1:1; 92; 11:10; 1തെസ്സ, 1:7,8). കൊരിന്ത് ഉൾക്കടലിന്റെ ദക്ഷിണ തീരത്തായി കിടക്കുന്ന അഖായയുടെ പേർ കൊരിന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. (2കൊരി, 1:1; 9:2; 11:10). ഹോമറിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ അഖായയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. തെസ്സലയുടെ സമീപത്തുള്ള അഖായയെ ഹെരോഡോട്ടസ് പരാമർശിക്കുന്നു. ഇന്നു അഖായ എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രദേശം പെലെപ്പൊണെസസ് (Peloponnesus) ആണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അഖായയിലെ നഗരങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള അഖായൻ സഖ്യത്തിൽ (Achaian League) നായകസ്ഥാനം കൊരിന്തിനായിരുന്നു. ബി.സി. 146-ൽ അഖായൻ സഖ്യത്തെ റോം തോല്പിച്ചു കീഴടക്കി; ഒരു റോമൻ പ്രവിശ്യയാക്കി. കെംക്രയയിൽ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു. (റോമ, 16:1). അഥേനയിൽ (Athens) വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 17:34). തന്മൂലം സ്തെഫനാസിന്റെ കുടുംബത്തെ അഖായയിലെ ആദ്യഫലം (1കൊരി, 1615) എന്നു പറയുമ്പോൾ, അഖായ എന്നതുകൊണ്ടു പൗലൊസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊരിന്തിനെ ആയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *