അംപ്ലിയാത്തൊസ്

അംപ്ലിയാത്തൊസ് (Ampliatus)

പേരിനർത്ഥം – വിശാലമായ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ‘എനിക്കു പ്രിയൻ’ എന്നു പൗലൊസ് എടുത്തു പറയുന്നു: “കർത്താവിൽ എനിക്കു പ്രിയനായ അംപ്ളിയാത്തൊസിന്നു വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ.” (റോമ, 16:8).

Leave a Reply

Your email address will not be published.