നസറെത്ത്

നസറെത്ത് (Nazareth)

പേരിനർത്ഥം — കാവൽക്കാരൻ

യോസേഫും മറിയയും പാർത്തിരുന്ന ഗലീലയിലെ ഒരു പട്ടണം. മുപ്പതു വയസ്സു വരെയും ക്രിസ്തു ഇവിടെ പാർത്തു. (ലൂക്കൊ, 2:39; 4:16, 28-30). അതിനാൽ യേശു നസറായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. നസറെത്തിനെക്കുറിച്ചു പഴയനിയമത്തിലോ അപ്പോക്രിഫയിലോ തല്മൂദിലോ ജൊസീഫസിന്റെ കൃതികളിലോ പരാമർശമില്ല. പുതിയനിയമ കാലംവരെ ഈ പ്രദേശം യിസ്രായേല്യരുടെ അധിവാസത്തിനു വെളിയിലായിരുന്നു. യെഹൂദന്മാർ ഗലീലയെ അവജ്ഞയോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. (യോഹ, 1:46). ലെബാനോൻ പർവ്വതനിരയിലെ ചുണ്ണാമ്പു കുന്നുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഉയർന്ന താഴ്വരയിലാണ് നസറെത്ത്. ഈ താഴ്വര സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നു 370 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വടക്കുഭാഗത്തും കിഴക്കു ഭാഗത്തും തൂക്കായ കുന്നുകളാണ്. യേശുവിനെ നസറായനെന്നു വിളിക്കുന്ന അനേകം ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നസറായമതക്കാർ എന്നു വിളിച്ചിട്ടുള്ളു. (പ്രവൃ, 24:5). ആധുനിക നസറെത്ത് വളരെ പുരോഗമിച്ച ഗ്രാമമാണ്. മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ അധികവും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *