ഗത്ത്ശെമന

ഗത്ത്ശെമന (Geth semane)

പേരിനർത്ഥം — എണ്ണച്ചക്ക്

യെരൂശലേമിനു കിഴക്കു ഒലിവുമലയുടെ ചരിവിൽ (മത്താ, 26:30) കിദ്രോൻ തോടിന്നപ്പുറത്തുള്ള ഒരു തോട്ടം. (യോഹ, 18:1). യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ രംഗം ഇതാണ്. യൂദാ ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതും ക്രിസ്തു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതും ഈ തോട്ടത്തിലാണ്. (മർക്കൊ, 14:32-52). ഗെത്ത്ശെമനയിൽ യേശു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. (ലൂക്കൊ, 22:41). കിദ്രോനു മുകളിലുള്ള പാലത്തിന്നരികെ യെരീഹോയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തായിട്ടാണ് പരമ്പരാഗതമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം. എ.ഡി. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1848-ൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാർ 50 മീററർ സമചതുരമുള്ള തോട്ടത്തെ മതിൽ കെട്ടിയടച്ചു. യുസിബെയൊസും ജെറോമും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുളള സ്ഥാനവുമായി ഇതൊക്കുന്നു. ഒരു സമീപ സ്ഥാനത്തെയാണ് അർമ്മേനിയൻ, ഗ്രീക്ക്, റഷ്യൻ സഭകൾ ഗത്ത്ശെമനയുടെ സ്ഥാനമായി വേർതിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധമറിയയുടെ പള്ളിയുടെ വടക്കുകിഴക്കായി തീർത്ഥാടകർക്കുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏകാന്തമായ വലിയ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. തോംസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടമാണ് ഗെത്ത്ശെമനയുടെ കൃത്യസ്ഥാനം. കർത്താവിന്റെ കാലത്തുളള ഒലിവു വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും ഇന്നില്ല. എ.ഡി. 70-ൽ തീത്തൊസ് ചക്രവർത്തി എല്ലാ ഒലിവു വൃക്ഷങ്ങളെയും മുറിച്ചുകളഞ്ഞതായി ജൊസീഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *