ക്ലൗദ

ക്ലൗദ (Clauda)

ക്രേത്തയുടെ (Crete) ദക്ഷിണ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ദ്വീപ്. ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ പേര് ഗൊസ്സാ (Gozzo) എന്നത്രേ. റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൗലൊസ് ഈ ദ്വീപിനെ കടന്നുപോയി. ഈശാനമൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിൻ്റെ മറപറ്റി ഓടിയാണ് രക്ഷപെട്ടത്: “കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടു അതിന്നു വിരോധമായി ഈശാനമൂലൻ എന്ന കൊടങ്കാറ്റു അടിച്ചു. കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ നേരെ നില്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടു അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി. ക്ളൌദ എന്ന ചെറിയ ദ്വീപിന്റെ മറപറ്റി ഓടീട്ടു പ്രയാസത്തോടെ തോണി കൈവശമാക്കി.” (പ്രവൃ, 27:14-16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *