ഹർഹേരെസ് പർവ്വതം

ഹർഹേരെസ് പർവ്വതം (Mountain of Har-heres) 

പേരിനർത്ഥം – സൂര്യഗിരി

അയ്യാലോനു സമീപമുള്ള ഒരുപർവ്വതം. (ന്യായാ, 1:35). ബേത്ത്-ശേമെശും (യോശു, 15:10; 21:16) ഈർ-ശേമെശും (യോശു, 19:41) ഇതായിരിക്കണം. “അങ്ങനെ അമേർയ്യർക്കു ഹർഹേരെസിലും അയ്യാലോനിലും ശാൽബീമിലും പാർപ്പാനുള്ള താല്പര്യം സാധിച്ചു. എന്നാൽ യോസേഫിന്റെ ഗൃഹത്തിന്നു ബലംകൂടിയപ്പോൾ അവരെ ഊഴിയ വേലക്കാരാക്കിത്തീർത്തു.” (ന്യായാ, 1:35).

Leave a Reply

Your email address will not be published.