സോഫർ

സോഫർ Zophar)

പേരിനർത്ഥം – കുരുവി

ഇയ്യോബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാരിലൊരാൾ. (ഇയ്യോ, 2:11; 11:1; 20:1; 42:59). നയമാ നിവാസിയായിരിക്കണം. ഈ സ്ഥലം ഉത്തര അറേബ്യയിലാണ്. സെപ്റ്റ്വജിന്റ് പരിഭാഷയിൽ സോഫറിനെ മിനേയൻ രാജാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ വാഗ്ബാഹുല്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും (11:1-6), ദൈവത്തിന്റെ അഗാധത്വം, സമ്പൂർത്തി എന്നിവയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും (11:7-12), അനുതപിക്കുവാൻ ഇയ്യോബിനോട് ഉപദേശിക്കുകയും (11:13-20), ഇയ്യോബിനെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും (20:4-29) ചെയ്യുന്നത് സോഫറാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.