സെർഗ്ഗ്യൊസ് പൗലൊസ്

സെർഗ്ഗ്യൊസ് പൗലൊസ് (Sergius Paulus)

പേരിനർത്ഥം – വിവേകമുള്ള മനുഷ്യൻ

ഒന്നാം മിഷണറിയാത്രയിൽ പൗലൊസും ബർന്നബാസും കുപ്രൊസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ റോമാ ദേശാധിപതി സെർഗ്ഗ്യൊസ് പൗലൊസ് ആയിരുന്നു. അവൻ പൗലൊസിനെയും ബർന്നബാസിനെയും വരുത്തി സുവിശേഷം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ എലീമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരോട് എതിർത്തുകൊണ്ട് ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ പൗലൊസ് പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി എലീമാസിനെ ശപിക്കുകയും അവൻ അന്ധനാകുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ടു കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു. (പ്രവൃ, 13:7-12).

Leave a Reply

Your email address will not be published.