ശല്മനേസെർ

ശല്മനേസെർ (Shalmaneser)

പേരിനർത്ഥം – ഷുല്മാൻ ദേവൻ പ്രമുഖനാണ്

അശ്ശൂർ രാജാവ്. അശ്ശൂരിലെ പല ഭരണകർത്താക്കളും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹോശേയ ആശ്രിതനായിരുന്നത് ശല്മനേസെർ അഞ്ചാമനായിരുന്നു. (2രാജാ, 17:3). ഇദ്ദേഹം തിഗ്ലത്ത്-പിലേസർ മൂന്നാമന്റെ പുത്രനാണ്. ഹോശേയ കപ്പം കൊടുക്കാതെയായപ്പോൾ ശല്മനേസെർ യിസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശമര്യയെ മൂന്നുവർഷം നിരോധിച്ചു. ശമര്യയെ തോല്പിച്ച് യിസ്രായേല്യരെ പിടിച്ച് ബദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു പോയത് ഈ ശല്മനേസർ ആയിരുന്നു. (2രാജാ, 17:6). എന്നാൽ ശമര്യയെ ഒടുവിലായി പിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ സർഗ്ഗോൻ രണ്ടാ മനായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.