യെഹോയാക്കീം

യെഹോയാക്കീം (Jehoiakim)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ ഉറപ്പിച്ചു 

യെഹൂദയിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ രാജാവ് (ബി.സി. 609-598). യോശീയാവിന്റെ പുത്രനായ യെഹോവാഹാസിനെ മിസ്രയീം രാജാവായ ഫറവോൻ-നെഖോ രണ്ടാമൻ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ ശേഷം എല്യാക്കീമിനെ രാജാവാക്കി; എല്യാക്കീമിന്റെ പേർ യെഹോയാക്കീം എന്നു മാറ്റി. (2രാജാ, 23:34). ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ രാജാവായ യെഹോയാക്കീം പതിനൊന്നുവർഷം രാജ്യഭാരം ചെയ്തു. (2രാജാ, 23:36). ഫറവോനു വലിയ കപ്പം കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. (2രാജാ, 23:35). ജനത്തെക്കൊണ്ടു ഊഴിയവേല ചെയ്യിച്ചു കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതു. യിരെമ്യാപ്രവാചകൻ അതിനു രാജാവിനെ ശാസിച്ചു. (യിരെ, 22:13-17). ബാബേൽ രാജാവായ നെബുഖദ്നേസർ യെഹൂദാ ആക്രമിച്ചു. മൂന്നുവർഷം യെഹോയാക്കീം നെബുഖദ്നേസറിനു ആശ്രിതനായിരുന്നു. (2രാജാ, 24:1). പിന്നീടു അവൻ മത്സരിക്കുകയാൽ നെബുഖദ്നേസർ വീണ്ടും യെഹൂദയോടു യുദ്ധം ചെയ്തു അതിനെ തോല്പിച്ചു. നെബുഖദ്നേസർ രാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പു യെഹോയാക്കീം മരിച്ചു. (2രാജാ, 24:6). 

യെഹോയാക്കീം ധാരാളം നിഷ്ക്കളങ്കരക്തം ചൊരിയിച്ചു. (2രാജാ, 24:4). തന്നെ എതിർത്തതിനു ഊരീയാ പ്രവാചകനെ വധിച്ചു. (യിരെ, 26:20-23). യിരെമ്യാ പ്രവാചകനെ എതിർക്കുകയും യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളടങ്ങിയ ചുരുൾ കത്തിക്കൊണ്ടു മുറിച്ചു നെരിപ്പോടിലെ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും ചെയ്തു. (യിരെ, 36:22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.