മോരിയ മല

മോരിയ മല (Mountain of Moriah)

പേരിനർത്ഥം – യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തു

യിസ്ഹാക്കിനെ മോരിയാ ദേശത്തുള്ള മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോമയാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രാഹാമിനോടു കല്പിച്ചു. (ഉല്പ, 22:2). അബ്രാഹാം അന്നു പാർത്തിരുന്ന ബേർ-ശേബയിൽ നിന്നും മൂന്നുദിവസത്തെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു മോരിയാ ദേശത്തേക്ക്. യെഹൂദ്യ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു മോരിയ യെരുശലേമും ശമര്യൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഗെരിസീം മലയുമാണ്. ശലോമോൻ ദൈവാലയം പണിതത് മോരിയാമലയിലത്രേ. (2ദിന, 3:1). ഇവിടെവെച്ച് ദാവീദിനു ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. (1ദിന, 23:15-22:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published.