ഫൊർത്തുനാതൊസ്

ഫൊർത്തുനാതൊസ് (Fortunatus)

പേരിനർത്ഥം – ഭാഗ്യവാൻ

കൊരിന്ത് സഭയിലെ ഒരംഗം. കൊരിന്തിൽ നിന്നും സ്തെഫനാസ്, ഫൊർത്തുനാതൊസ്, അഖായിക്കൊസ് എന്നിവർ എഫെസൊസിൽ ചെന്നു പൗലൊസിനെ സന്ദർശിച്ചു. അവരുടെ സന്ദർശനം പൗലൊസിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. (1കൊരി, 16:17). സ്തെഫനാസിന്റെ ഭവനക്കാരെ പൗലൊസ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായി പറയുന്നു. (1കൊരി, 1:16). പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നിരിക്കണം ഫൊർത്തുനാതൊസും അഖായിക്കൊസും. കൊരിന്ത്യർക്കു ക്ലെമന്റെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള ഫൊർത്തുനാതൊസും ഇയാളും ഒരാളായിക്കൂടെന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.