ഫിലേമോൻ

ഫിലേമോൻ (Philemon)

പേരിനർത്ഥം – വത്സലൻ

കൊലൊസ്സ്യസഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസി. അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് മുഖേനയായിരിക്കണം ഫിലേമോൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയത്. നീ നിന്നെതന്നേ എനിക്കു തരുവാൻ കടംപെട്ടിരിക്കുന്നു (ഫിലേ, 19) എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുളള നിഗമനമാണിത്. സമ്പന്നനും ഉദാരനുമായ ഫിലേമോന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാളായ ഒനേസിമൊസ് ഒളിച്ചോടി. പൗലൊസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അടിമ ക്രിസ്ത്യാനിയായി. അങ്ങനെ പ്രിയ സഹോദരനായിത്തീർന്ന ഒനേസിമൊസിനെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഫിലേമോനു എഴുതിയ ലേഖനം. ഫിലേമോനെ കുട്ടുവേലക്കാരൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിലേമോന്റെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഔദാര്യവും ദീനാനുകമ്പയും പൗലൊസിന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാവുന്നു. കൊലൊസ്സ്യയിലെ ബിഷപ്പായിത്തീർന്ന ഫിലേമോൻ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.