നീരപ്പ്

നിരപ്പ് (reconciliation)

മനുഷ്യർ തമ്മിലും (1ശമൂ, 29:4; മത്താ, 5:24; 1കൊരി, 7:11), ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലും (റോമ, 5:1-11; 2കൊരി, 5:18; കൊലൊ, 1:20; എഫെ, 2:5) ഉളള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലെ മാറ്റമാണ് നിരപ്പ്. ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ശത്രുത്വത്തിന്റെയും അന്യത്വത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് സമാധാനവും കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരവസ്ഥയിൽനിന്നു മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്കു പൂർണ്ണമായി മാറുക എന്നതാണ് നിരപ്പിന്റെ അർത്ഥം. ശരിയായ നിലവാരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നിനെയോ ഒരുവനെയോ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് നിരപ്പിക്കൽ (റോമ, 5:6-11). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണംമൂലം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായ മാറ്റത്തിനു വിധേയമാക്കി. മത്സരിയായ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവത്തോടു നിരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. (2കൊരി, 5:18; എഫെ, 2:4; യോഹ, 3:16). ഈ നിരപ്പിനു മുഴുവൻ കാരണഭൂതൻ ദൈവം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ദൈവം നിരപ്പു വരുത്തിയത്. പുത്രന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം മൂലം നാം ദൈവത്തോടു നിരപ്പു പ്രാപിച്ചു. “ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ നമുക്കു അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോടു നിരപ്പു വന്നു എങ്കിൽ നിരന്നശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. അത്രയുമല്ല, നമുക്കു ഇപ്പോൾ നിരപ്പു ലഭിച്ചതിന്നു കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കയും ചെയ്യുന്നു.” (റോമ, 5:10,11; കൊലൊ, 1:20,22; എഫെ, 2:16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *