നാബോത്ത്

നാബോത്ത് (Naboth)

പേരിനർത്ഥം – ഫലങ്ങൾ

യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഒരു യിസ്രയേല്യൻ. യിസ്രെയേൽ മലയുടെ കിഴക്കെച്ചരുവിലായിരുന്നു ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം. (2രാജാ, 9:25,26). ആ സ്ഥലം ചീരത്തോട്ടമായി മാറ്റുവാൻ രാജാവ് നാബോത്തിനോടു ചോദിച്ചു. അതിനു വിലയോ പകരം മറ്റൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടമോ കൊടുക്കാമെന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം നിനക്കു തരുവാൻ യഹോവ സംഗതി വരുത്തരുതേ” എന്നു നാബോത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു. (1രാജാ, 21:1-3). ആഹാബിനു വ്യസനവും നീരസവും ഉണ്ടായി. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഈസേബെൽ രാജ്ഞി നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ നിനക്കു തരുമെന്നു രാജാവിന് ഉറപ്പു നല്കി. അവൾ രാജാവിന്റെ പേരിൽ എഴുത്ത് എഴുതി മുദ്രയിട്ട് നാബോത്തിന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർക്കും പ്രധാനികൾക്കും എത്തിച്ചു. പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരും പ്രധാനികളും എഴുത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതുപോലെ ഉപവാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും ദുഷിച്ചു എന്ന് നാബോത്തിനെതിരെ രണ്ടു നീചന്മാരെ ക്കൊണ്ടു സാക്ഷ്യം പറയിച്ച. ഉടൻതന്നെ നാബോത്തിനെ പട്ടണത്തിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. രാജാവ് ഉടൻ ചെന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശമാക്കി. ഈ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലം ആഹാബും ഈസേബെലും അനുഭവിച്ചു. (1രാജാ, 22:1-20).

Leave a Reply

Your email address will not be published.