നാഥാൻ

നാഥാൻ (Nathan)

പേരിനർത്ഥം — അവൻ തന്നു

ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും ഭരണകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ. ദൈവാലയ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദിന് ഉപദേശം നല്കുന്നതുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നാഥാൻ രംഗത്തു വരുന്നത്. (2ശമൂ, 7:2-3). ദൈവത്തിൽനിന്നു ദർശനം ലഭിച്ചശേഷം ദൈവാലയം പണിയരുതെന്നു ദാവീദിനോടു പറഞ്ഞു. (7:4-17). ബത്ത്-ശേബയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാവീദ് ചെയ്ത ഹീനമായ പാപത്തിനുശേഷം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ദാവീദിന്റെ പാപത്തിന്റെ കാഠിന്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു സാധുവിന്റെ പെൺകുഞ്ഞാടിനെ പിടിച്ചു, ധനികൻ വിരുന്നു നടത്തിയ ഉപമ ദാവീദിനോടു പറഞ്ഞു. ഈ ഉപമ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാതെ ആ മനുഷ്യൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നും അവൻ നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം എന്നും തനിക്കു ശിക്ഷ താൻ തന്നെ വിധിച്ചു. ‘ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നേ’ എന്നു പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോടു ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതിവചിച്ചു. (2ശമു, 12:1-7). ശലോമോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ യഹോവയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ ‘യെദീദ്യാവു’ എന്നു പേർ വിളിച്ചു. (12:24-25). ദാവീദിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ശലോമോന്റെ സിംഹാസനാരോഹണം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ഉറപ്പാക്കി. (1രാജാ, 1:8-30). രാജാവിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ശലോമോനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ മുൻകൈ എടുത്തു. ദൈവാലയാരാധന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദാവീദിനു നല്കി. (2ദിന, 29:25). ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ എഴുതി. (1ദിന, 29:29, 2ദിന, 9:29).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *