ഓനാൻ

ഓനാൻ (Onan)

പേരിനർത്ഥം – ശക്തൻ

യെഹൂദയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ: (ഉല്പ, 38:4; സംഖ്യാ, 26:19; 1ദിന, 2:3). മുത്തസഹോദരനായ ഏർ മരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ വിധവയായ താമാറിനെ ദേവര വിവാഹം ചെയ്ത് ഏറിനു സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ യെഹൂദ ഓനാനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സന്തതി തന്റേതായിരിക്കയില്ലെ എന്നറികയാൽ ഓനാൻ അവളിൽ സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അവന്റെ പ്രവൃത്തി യഹോവയ്ക്കു അനിഷ്ടമായി. തന്മൂലം അവൻ മരിച്ചു: (ഉല്പ, 38:8-10).

Leave a Reply

Your email address will not be published.