എരസ്തൊസ്

എരസ്തൊസ് (Erastus) 

പേരിനർത്ഥം – പ്രിയൻ

കൊരിന്തുകാരനായ എരസ്തൊസ് പൗലൊസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഈ പേര് പുതിയനിയമത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം കാണുന്നു. കൊരിന്തു പട്ടണത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ എരസാതൊസ് റോമാ വിശ്വാസികളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പൗലൊസ് അറിയിക്കുന്നു: (റോമ, 16:23). തിമൊഥയൊസ് റോമിലേക്കു വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൗലൊസ് എഴുതുമ്പോൾ പല സഹപ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ എരസ്തൊസ് കൊരിന്തിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്: (2തിമൊ, 4:20). തന്റെ മൂന്നാം മിഷണറിയാത്രയിൽ പൗലൊസ് എഫെസൊസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എരസ്തൊസിനെയും തിമൊഥയൊസിനെയും മക്കെദോന്യയിലേക്കു അയച്ചു: (പ്രവൃ, 19:22). തുടർന്നു ദെമേത്രിയൊസ് നിമിത്തമുള്ള കലഹത്തിനുശേഷം പൗലൊസും മക്കെദോന്യയിലേക്കു പോയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.