അഹീയാവ്

അഹീയാവ് (Ahijah) 

പേരിനർത്ഥം – യഹോവയുടെ സഹോദരൻ

ശീലാവിലെ ഒരു പ്രവാചകൻ: (1രാജാ, 14:2). അതിനാൽ ശീലോന്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു: (1രാജാ, 11:29). അഹീയാപ്രവാചകന്റെ പ്രസിദ്ധമായ രണ്ടു പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം യൊരോബെയാമിനോടു ള്ളതാണ്: (1രാജാ, 11:31-39). ശലോമോന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഫലമായി രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്നും പത്തു ഗോത്രങ്ങൾ യൊരോബെമിന്റെ കീഴിൽ മാറ്റപ്പെടുമെന്നും അഹീയാവ് പ്രവചിച്ചു. ഈ പ്രവചനം നിമിത്തം ശലോമോൻ യൊരോബെയാമിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. യൊരോബെയാം മിസ്രയീം രാജാവായ ശീശക്കിന്റെ അടുക്കലേക്കു ഓടിപ്പോയി. ശലോമോന്റെ മരണം വരെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം യൊരോബെയാമിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ളതായിരുന്നു: (1രാജാ, 14:6-16). യൊരോബെയാമിന്റെ ഭാര്യ വേഷപ്രച്ഛന്നയായി മകന്റെ സൌഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അഹീയാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി. രാജപുത്രന്റെ മരണവും യൊരൊബെയാം ഗൃഹത്തിന്റെ നാശവും യിസ്രായേല്യരുടെ പ്രവാസവും അഹിയാവ് പ്രവചിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.