അഹീമാസ്

അഹീമാസ് (Ahimaaz)

പേരിനർത്ഥം – കോപത്തിന്റെ സഹോദരൻ

ദാവീദിന്റെ മഹാപുരോഹിതനായ സാദോക്കിന്റെ മകൻ: (1ദിന, 6:8,53). അബ്ശാലോം രാജാവിനെതിരായി വിപ്ലവം നടത്തിയപ്പോൾ രാജാവിനുവേണ്ടി രഹസ്യദൂതനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരുശലേമിൽ നിന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ ദാവീദ് എതിർത്തു. ദൈവം തങ്ങളെ വീണ്ടും യെരൂശലേം പട്ടണത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുത്തും എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു ദാവീദിന്. അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കും അബ്യാഥാരും ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരൂശലേമിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുപോയി; അവിടെ താമസിച്ചു. അവരുടെ പുത്രന്മാരായ അഹീമാസും യോനാഥാനും പട്ടണത്തിനു പുറത്തു ഒളിച്ചിരുന്നു. അബ്ശാലോമിന്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു ദാവീദിനു അറിവു നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യ: (2ശമൂ, 15:27-29). ഈ വിവരം ഒരു ബാല്യക്കാരൻ അബ്ശാലോമിനെ അറിയിച്ചു. അബ്ശാലോമിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ വന്നപ്പോൾ അഹീമാസും യോനാഥാനും ബഹുരീമിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ മുററത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിണറ്റിൽ ഒളിച്ചു: (2ശമൂ, 17:17-22). അഹീമാസ് ശീഘ്രഗാമിയായിരുന്നു. അബ്ശാലോമിന്റെ മരണവാർത്ത അറിയിക്കാൻ കൂശ്യന്റെ പിന്നാലെ ഓടി കൂശ്യനെ കടന്നു ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ആദ്യമെത്തി. യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചു അഹീമാസ് ദാവീദിനോടു പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അബ്ശാലോമിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു മറവായിമാത്രമേ സൂചി പ്പിച്ചുള്ളു. എന്നാൽ അഹീമാസ് നിൽക്കവെ തന്നേ കുശ്യൻ വന്നു രാജാവിന്റെ വികാരത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാതെ അബ്ശാലോമിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു: (2ശമൂ, 18:19-32). സാദോക്കിനു ശേഷം അഹീമാസിന്റെ പുത്രനായ അസര്യാവാണ് പുരോഹിതനായത്. പിതാവായ സാദോക്കു മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു, പൗരോഹിത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അഹീമാസ് മരിച്ചു പോയിരിക്കണം: (1രാജാ, 4:2; 1ദിന, 6:8-10).

Leave a Reply

Your email address will not be published.