അബീയാവ്

അബീയാവ് (Abijah)

പേരിനർത്ഥം – യഹോവ എൻ്റെ പിതാവ്

ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ. മൂത്തസഹോദരനായ യോവേലുമൊന്നിച്ച് ബേർ-ശേബയിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തുവന്നു. അപ്പന്റെ വഴിയിൽ നടക്കാതെ ദുരാഗ്രഹികളായി അവർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ന്യായം മറിച്ചുകളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് യിസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാർ ശമൂവേലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചു തരേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു: (1ശമൂ, 8:2-5; 1ദിന, 6:28). യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം ശമൂവേൽ അവർക്ക് കീശിൻ്റെ മകൻ ശൗലിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. (1ശമൂ, 10:1). 

അബീയാവ് (രാജാവ്)

യെഹൂദയിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്. രെഹബെയാമിന്റെ മകനും ശലോമോന്റെ ചെറുമകനും. (1ദിന, 3:10). അമ്മ അബീശാലോമിന്റെ മകൾ മയഖാ. (1രാജാ, 15:2; 2ദിന, 11:20,22). ‘അവന്റെ അമ്മക്കു മീഖായാ എന്നു പേർ; അവൾ ഗിബെയക്കാരനായ ഊരിയേലിന്റെ മകൾ’ എന്നു 2ദിനവൃത്താന്തം13:2-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംശയത്തിനിട നല്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം അബീയാവിന്റെ അമ്മയ്ക്കു രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു (മയഖാ, മീഖായാ) എന്നും അബ്ശാലോം അവളുടെ വല്യപ്പനായിരുന്നു എന്നും കരുതുകയാണ്. പിരിഞ്ഞുപോയ പത്തുഗോത്രങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു യിസ്രായേലിനെ ഏകീകരിക്കുവാൻ അബീയാവു ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു. യിസ്രായേൽ രാജാവായ യൊരോബെയാമിനെതിരെ നാലുലക്ഷം ശ്രഷ്ഠയുദ്ധവീരന്മാരുടെ സൈന്യത്തെ അബീയാവു അണിനിരത്തി; യൊരോബയാം എട്ടുലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാരുടെ സൈന്യത്തെയും. എഫ്രയീം മലനാട്ടിലെ സെമരായീം മലമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമായ യെഹൂദയോടും ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തോടും മത്സരിക്കരുതെന്നു യൊരോബെയാമിനോടും സൈന്യത്തോടുമായി പറഞ്ഞു. തുടർന്നുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യൊരോബെയാമിനെ തോല്പപിച്ചു ബേഥേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. (2ദിന, 13:1-20). പിതാവിന്റെ പാപവഴികളിൽ അബീയാവു നടന്നു. (1രാജാ, 15:3). അവന്റെ ഭരണകാലം മൂന്നു വർഷമായിരുന്നു. 14 ഭാര്യമാരും 22 പുത്രന്മാരും 16 പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. (2ദിന, 13:21). പുത്രനായ ആസാ അവനുശേഷം രാജാവായി. (2ദിന, 14:1).

അബീയാവ് (യൊരൊബെയാമിൻ്റെ മകൻ)

യിസ്രായേൽ രാജാവായ യൊരോബെയാമിന്റെ മകൻ. അബീയാവ് രോഗം ബാധിച്ചു കിടപ്പിലായപ്പോൾ അവൻ ജീവിക്കുമോ എന്നറിയാൻ യൊരോബെയാമിന്റെ ഭാര്യ വേഷം മാറി ശീലോവിൽ അഹീയാ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്കുപോയി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൾ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അബീയാവ് മരിച്ചു. (1രാജാ, 14 : 1- 18).

Leave a Reply

Your email address will not be published.